صدور تمبر جدید به مناسبت روز مادر

دمشق-سانا

شرکت پست جمهوری عربی سوریه یک تمبر پستی جدید به مناسبت روز مادر به قیمت 110 لیر سوریه چاب و منتشر کرد.

این تمبر جدید، یک مادر سوری در حالی که دلش پر از محبت به فرزندش می باشد و همچنین یک شاخه درخت زیتون تصویر می کند.

م.خ