امروز در تاریخ.. 12 ژوئن 1968 – مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای را تصویب کرد

دمشق-سانا

1965 – کودتای نظامی در ویتنام جنوبی

1968 – مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای را تصویب کرد

2009 – برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران که دهمین انتخابات ریاست جمهوری از زمان انقلاب اسلامی است

1899 – فریتس لیپمن ، بیوشیمیست آلمانی-آمریکایی متولد شد

1912 – فردریک پاسی ، اقتصاددان فرانسوی از دنیا رفت