تصاویری از : به آب انداختن كشتی سوریه (فرح ستار) در بندر بانیاس در استان طرطوس