به آب انداختن كشتی سوریه (فرح ستار) در بندر بانیاس

به آب انداختن كشتی سوریه (فرح ستار) در بندر بانیاس