به آب انداختن كشتی سوریه (فرح ستار) در بندر بانیاس نشان دهنده توانایی صنعت سوریه برای مقابله با محاصره است

طرطوس – سانا

به آب انداختن كشتی سوریه (فرح ستار) در بندر بانیاس نشان دهنده توانایی صنعت سوریه برای مقابله با محاصره است.