كشاورزان درعا همچنان به برداشت محصول گندم دیمی ادامه می دهند

كشاورزان درعا همچنان به برداشت محصول گندم دیمی ادامه می دهند