حومه درعا: تصاویری از برداشت گندم در روستای “ابطع” 

حومه درعا: تصاویری از برداشت گندم در روستای “ابطع”