حدود 54 هزار تن محصول هندوانه و خربزه در استان درعا

درعا – سانا

مدیر برنامه ریزی و همکاری بین المللی در مدیریت کشاورزی استان درعا گفت: پیش بینی می شود امسال 54 هزار تن محصول هندوانه از استان درعا به بازارهای داخل کشور ارسال شود.

وی اظهار داشت: کار برداشت هندوانه از اراضی کشاورزی استان درعا همچنان ادامه دارد.

وی افزود: در سال زراعی جاری کشاورزان استان درعا 865 هکتار هندوانه کشت کرده اند.