اهالی جباب در درعا پیروزی دکتر  بشار اسد در انتخابات ریاست جمهوری را جشن گرفتند

درعا – سانا

اهالی جباب در درعا پیروزی دکتر بشار اسد در انتخابات ریاست جمهوری سوریه را جشن گرفتند.