دیدار بشار اسد نامزد ریاست جمهوری با اهالی دوما

دیدار بشار اسد نامزد ریاست جمهوری با اهالی دوما