سوری های مقیم در خارج : رای دادن مان یک مسئولیت است … ما شرکت خواهیم کرد

سوری های خارج از کشور: رای دادن ما یک مسئولیت است… ما شرکت خواهیم کرد