امروز در تاریخ …7مه 1992 – پرتاب اولین فضاپیمای آمریکایی

دمشق- سانا

 1992 – پرتاب اولین فضاپیمای آمریکایی

1960 – لئونید برژنف رئیس اتحاد جماهیر شوروی شد.

2008 – دیمیتری مدودف رئیس جمهوری فدراسیون روسیه شد

1861 – روبندرونات تاکور … نویسنده و فیلسوف هندی ، متولد شد.

1939 – سیدنی آلتمن … بیوشیمیست آمریکایی ، متولد شد.

1682 -فیودر سوم ، سیزر روسیه ، از دنیارفت.

1805 – ویلیام پتی … نخست وزیر انگلیس ، از دنیا رفت.

عبیر/نیرمین