200 شرکت محصولات تولیدی خود را در بازارچه خیریه رمضان عرضه می کنند