قطار جدیدی برای انتقال مسافران بین جبله و لاذقیه

قطار جدیدی برای انتقال مسافران بین جبله و لاذقیه