افتتاح نمایشگاه بین المللی فناوری و تجهیزات آزمایشگاهی در حلب

افتتاح نمایشگاه بین المللی فناوری و تجهیزات آزمایشگاهی در حلب