امروز در تاریخ.. 23 مارس 1950 – تاسیس سازمان جهانی هواشناسی

دمشق-سانا

امروز در تاریخ..

1870 – تأسیس دار کتاب در قاهره

1950 – تاسیس سازمان جهانی هواشناسی

1956 – استقلال پاکستان

1858 – لودنیگ کوئید ، مورخ و سیاستمدار آلمانی متولد شد