مهندس حسين عرنوس: ضرورت سازماندهی بخش پروژه های متوسط، کوچک و خرد

دمشق – سانا

امروز مهندس حسين عرنوس نخست وزیر ریاست جلسه اعضای هیئت مدیره / شرکت تضمین ریسک اعتباری/ را برعهده گرفت.

ضرورت سازماندهی بخش پروژه های متوسط ​​، کوچک و خرد به ویژه با توجه به صدور قانون قانون شماره /8/ سال /2021/ راجع به اجازه تاسیس (بانک های تامین مالی خرد) در این دیدار مورد تاکید قرار گرفت.

حاضران در این نشست بر همکاری فیمابین شرکت تضمین ریسک اعتباری و سازمان حمایت از پروژه های کوچک و متوسط لازم برای فراهم کردن نیازهای لازم برای پیشرفت بخش پروژه های کوچک و متوسط ​​تأکید کردند.