امروز در تاریخ.. 6 مارس 1902 – تاسیس باشگاه رئال مادرید

دمشق- سانا

امروز در تاریخ..

1902 – تاسیس باشگاه رئال مادرید

1957 – غنا از انگلستان مستقل شد

1475 – میکل آنجلو نقاش و مجسمه ساز ایتالیایی متولد شد

1927 – گابریل گارسیا مارکز ، نویسنده کلمبیایی متولد شد

1754 – هنری پلهام ، نخست وزیر انگلیس از دنیا رفت

2005 – هانس بیته فیزیکدان آمریکایی از دنیا رفت

روز استقلال در غنا