نمایشگاه (کلیدهای حافظه)… دروازه ای به فلسطین در مرکز فرهنگی ابو رمانه در دمشق

نمایشگاه (کلیدهای حافظه)… دروازه ای به فلسطین در مرکز فرهنگی ابو رمانه در دمشق