اهالی روستای «الشنان» واقع در حومه الرقه در شرق سوریه علیه اقدامات نیروهای شبه نظامی (قسد) تظاهرات کردند

شاهد أيضاً

جوانان سوریه: شرکت در انتخابات دفاع از میهن است