رئیس جمهور بشار اسد قانون (بانک های تامین مالی خرد) با هدف حمایت از پروژه های اقشار با درآمد کم و بدون درآمد و پروژه های کوچک و تحقق توسعه را صادر کرد

دمشق – سانا

رئیس جمهور بشار اسد امروز قانون شماره /8/ سال /2021/ راجع به اجازه تاسیس (بانک های تامین مالی خرد) با هدف حمایت از پروژه های اقشار با درآمد کم یا بدون درآمد و پروژه های کوچک و اشتغال‌ زایی و تحقق توسعه پایدار را صادر کرد.

لینا/غیاث