یک نویسنده اهل چک: اقدامات اقتصادی اجباری در دستیابی به آنچه تروریسم نتوانسته است علیه سوریه انجام دهد موفق نخواهد بود

پراگ-سانا

فیلیپ اندلیر ، یک نویسنده چک تأکید کرد که شرایط اقتصادی و اجتماعی دشواری که سوریه در حال حاضر تجربه می کند ، نتیجه مستقیم اقدامات اقتصادی اجباری اعمال شده توسط آمریکا و کشورهای غرب بر ملت سوریه است.

اندلیر به وبسایت الکترونیک “قضیتکم” گفت:شرایط اقتصادی و اجتماعی دشواری که سوریه در حال حاضر تجربه می کند ، نتیجه مستقیم اقدامات اقتصادی اجباری اعمال شده توسط آمریکا و کشورهای غرب  بر ملت سوریه می باشد.

وی همچنین گفت: اقدامات اقتصادی اجباری در دستیابی به آنچه تروریسم نتوانسته است علیه سوریه انجام دهد موفق نخواهد بود.