الجعفری در دیدار خود با یک هیئت دانشگاهی ایرانی: اهمیت مبادله بین دانشگاه های دو کشور و استفاده از فرهنگ و ادبیات در خدمت دیپلماسی

دمشق-سانا

امروز بشار الجعفری معاون وزیر امور خارجه کشورمان ، با جمعی از اساتید علوم سیاسی دانشگاه های ایران دیدار کرد.

دکتر الجعفری در این دیدار با اشاره به اهمیت مساله دیپلماتیک مردمی، بر اهمیت مبادله دانشگاهی بین سوریه و ایران و به کارگیری فرهنگ و ادبیات برای خدمت مسائل دیپلماتیک و امور سیاسی تأکید کرد.

 به نوبه خود ، اعضای هیئت ایرانی بر اهمیت این سفر برای تقویت همکاری علمی بین دو کشور تأکید کردند.

محمد/راما