نشست مهندس عرنوس با شورای مدیریت اتاق بازرکانی سوریه-ایران

دمشق-سانا

نخست وزیر مهندس عرنوس با شورای مدیریت اتاق  بازرگانی مشترک سوریه و ایران گفتگو و تبادل نظر کردند و طرفین بر تقویت روابط اقتصادی و افزایش مبادلات تجاری بین سوریه و ایران و همچنین گسترش سرمایه گذاری های مشترک که به نفع اقتصاد ملی و تهیه زمینه نیاز های روند تولید است تاکید کردند.

مهندس عرنوس تاکید داشت: توسعه سازوکار های کار اتاق بازرگانی ضروری است برای اینکه بتواند در روند بازسازی و پیشرفت بخش صادرات به ویژه تولیدات سوریه مورد پسند بازار های ایرانی و در راس آن روغن زیتون است، مشارکت داشته باشد.

وی نیز بر اهمیت مبادله پایاپای کالا ها بین دو کشور به منظور تامین نیاز های بازار محلی از جمله کالا های اساسی و لوازم بخش بهداشتی در زمینه مقابله با همه گیری کرونا تاکید کرده است.

نخست وزیر کشورمان از شورای مدیریت اتاق خواسته است تا تلاش های حد اکثری برای انتقال سرمایه گذاری های به استان ها و مناطق صنعتی تا در پیشرفت و توسعه این استانها و مناطق سهیم باشند و کارخانه های آسیب دیده توسط تروریسم را دوباره بازسازی کنند.

مهندس عرنوس افزود: دولت آمادگی دارد تا از اتاق برای برگزاری نمایشگاه های مشترک و امضای توافق نامه های همکاری به منظور تضمین روند ارسال کالا ها به بازار های دو کشور،حمایت کرده و محاصره اقتصادی اعمال شده علیه دو ملت دوست را به شکست بیانجامد.