یک منبع نظامی از شهادت خانواده ای متشکل از پدر و مادر و دو کودک و زخمی شدن چهار نفر دیگر از جمله یک زن و دو کودک و یک سالمند و نیز تخریب سه منزل مسکونی در حمله بامداد امروز رژیم صهیونیستی به طرف غربی شهر حما خبر داد