امروز در تاریخ..21 ژانویه 1793- اعدام پادشاه لوئی شانزدهم به دست انقلابیون فرانسوی

دمشق – سانا

امروز در تاریخ..

1930 – سیاره پلوتو کشف شده

2014 – وقوع انفجار تروریستی در حومه جنوبی بیروت 

1793- اعدام پادشاه لوئی شانزدهم به دست انقلابیون فرانسوی

1912 – کنراد بلوخ … بیوشیمیست آمریکایی متولد شد

1945 – نبیله عبید – بازیگر زن مصری متولد شد

1793 – پادشاه فرانسه لویی شانزدهم از دنیا رفت

1926 – کامیلو گلجی … پزشک ایتالیایی از دنیا رفت