تاکید بانو اسماء اسد در جریان دیدار با شرکت کنندگان المپیاد علمی 2021 بر اینکه آموزش الکترونیک دیگر یک میزت اضافی محسوب نمی گردد بلکه قسمت اصلی از آموزش تبدیل شده است

دمشق-سانا

بانو اسماء اسد در دیدار با تیم ملی شرکت کننده در رقابتهای المپیاد علمی سوریه 2021 واساتید آنان تاکید کرد : تحقق پیشرفت کشورها منوط به آموزش ودانش است که آینده بهتری را می سازنند. وی به اهمیت پایگاه الکترونیکی که توسط انجمن برتری وخلاقیت راه اندازی شد  ومی تواند سامانه های آموزش وتمرین از راه دور وحفظ فاصله گذاری امن بین تمام فراگیران وکارآموزان را تامین کند, اشاره کرد.

بانو اسماء اسد در جریان گفتگو  با دانشجویان شرکت کننده در المیپاد علمی 2021 گفت: آموزش الکترونیکی دیگر یک میزت اضافی نیست بلکه به یکی از ارکان اصلی آموزش بدل شده است ویک ضرورت در عصر پساکرونا می باشد.

بانو اسماء اسد اضافه کرد: پایگاه الکترونیکی که یکی از راههای آموزش از راه دور به شمار می رود امروز به عنوان دستآورد ملی معاصر ویک تجربه مستحق انتقال وتعمیم آن در سطح حوزه آموزشی در عموم سوریه تلقی می گردد چون این پایگاه عدالت آموزشی را در تمام مناطق از طریق تامین اطلاعات برای تمام دانش آموزان تحقق می بخشد

بانو اسماء اسد بیان داشت که آموزش الکترونیکی محتاج وجود زیربنایی متشکل از برق وانترنت ودستگاه های فنآوری ومطالب آموزشی الکترونیکی ونیاز به وجود معلمان قادر به ارائه این مطالب به دانش آموزان می باشد وتامین این مستلزمات بر عهده دولت می افتد.

شاهد أيضاً

امروز در تاریخ .. 25 ژوئیه 2007 / پراتیبا پاتیل اولین رئیس جمهور هند شد

دمشق-سانا 1957 / لغو سلطنت، اعلام جمهوری تونس، و آغاز به حبیب بورقیبه به عنوان …