استان حلب – بازسازی 70 مدرسه در حومه استان و 40 دیگر در شهر حلب