امروز در تاریخ.. 17 ژانویه 1946 – برگزاری اولین جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد

دمشق- سانا

امروز در تاریخ..

1595 – هنری هفتم پادشاه فرانسه به اسپانیا اعلام جنگ کرد

1819 – سیمون بولیوار جمهوری کلمبیا را اعلام کرد

1946 – برگزاری اولین جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد

1860 – داگلاس هاید رئیس جمهوری ایرلند متولد شد

1911 – جورج استیگلر … اقتصاددان آمریکایی متولد شد

2002- کامیلو خوزه سلا ، شاعر اسپانیایی از دنیا رفت