دستور رئیس جمهور بشار اسد برای معافیت مواد اولیه تولید داروهای دامپزشکی از تعرفه گمرکی

دمشق – سانا

رئیس جمهور بشار اسد امروز دستور شماره/36/ سال /2020  را صادر کرد.

براساس این دستور، همه نیازها و مواد اولیه تولید داروهای دامپزشکی که در جدول تعرفه گمرکی دستور /377/ سال /2014/ درج شده اند، از تمام تعرفه های گمرکی و کلیه مالیات‌های دیگر واردات معاف می شوند.

این فرمان قانونگذاری برای یک سال از تاریخ صدور آن نافذ می باشد.

در همین راستا مدیر داروهای دامپزشکی در وزارت کشاورزی و اصلاح زراعی در مصاحبه با خبرنگار/سانا/ بر اهمیت دستور قانون گذاری شماره /36/ سال /2020/ و نقش آن در حمایت از  صنعت داروهای دامپزشکی محلی تاکید کرد.

وی با بیان اینکه قیمت صادرات داروهای دامپزشکی در سال 2019 به حدود 2.1 میلیون دلار رسیده است، گفت: 70 درصد از نیازهای تاسیسات پرورش دام کشور توسط صنعت داروهای دامپزشکی محلی تامین می شود.

غیاث