مسیحیان سوریه عید کریسمس را جشن می گیرند.. کلیسای (مار بولس) متعلق به مسیحیان سريانی کاتولیک