احمد الکزبری: اصول ملی و بازگشت پناهندگان در دور چهارم کمیته بررسی قانون اساسی بررسی شد

ژنو – سانا

احمد الکزبری رئیس هیات ملی در جلسات کمیته بررسی قانون اساسی دیروز تاکید کرد که دور چهارم جلسات کمیته، که دیروز به پایان رسید، به چندین موضوع از جمله اصول ملی، پرونده بازگشت پناهندگان، و رد هر گونه طرح جدایی طلب علاوه بر پرونده بشر دوستانه پرداخت.

رئیس هیات ملی در جلسات کمیته بررسی قانون اساسی در یک کنفرانس مطبوعاتی در ژنو گفت: اصول ملی در دور سوم و چهارم مورد بحث قرار گرفت و هیات ملی در سومین دور تعدادی از اصول درباره هویت ملی و تنوع فرهنگی را ارائه کرد.

احمد الکزبری اظهار داشت : در دور چهارم جلسات کمیته چندین موضوع از جمله اصول ملی، پرونده بازگشت پناهندگان، و رد هر گونه طرح جدایی طلب علاوه بر پرونده بشر دوستانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.