مرمت بازار السقطیه در استان حلب.. داستان یک وطن است

مرمت بازار السقطیه در استان حلب.. داستان یک وطن است