افتتاح سالن مؤسسه تجارت سوریه در محله “بستان القصر” در حلب

افتتاح سالن مؤسسه تجارت سوریه در محله “بستان القصر” در حلب