افتتاح سالن مؤسسه تجارت سوریه در محله “المنشیه” در حلب

افتتاح سالن مؤسسه تجارت سوریه در محله “المنشیه” در حلب