ارمنستان در روز ملی خود … دوستی تاریخی با سوریه و مواضع یکسان در باره مسائل مختلف

دمشق-سانا

به دلیل همگرایی مواضع در مورد موضوعات مختلف بشردوستانه ، فرهنگی و سیاسی به گونه ای که منافع ملت های دو کشور، اصول حفظ صلح و امنیت بین المللی، حاکمیت دولت ها و عدم دخالت در امور داخلی آن را حفظ کند، روابط سوریه و ارمنستان به عنوان روابط دوستانه و تاریخی مشخص شد.

در 21 سپتامبر ، ارمنستان بیست و نهمین سالگرد روز ملی خود را جشن می گیرد ، در حالی که تاریخ ایستادن ملت سوریه را در کنار ارامنه که به دلیل اشغال عثمانی مناطق خود را در کیلیکیا ، ترابزون و دیگر مناطق ترک کردند ، ثبت می کند.

گفتنی است که ارمنستان از سوریه و ملت آن در جنگ علیه تروریسم حمایت کرد و سفارت این کشور در طول سالهای بحران به کار خود ادامه داد.