مزارع زیبای آفتابگردان در منطقه الحاضر در حومه جنوبی حلب

مزارع زیبای آفتابگردان در منطقه الحاضر در حومه جنوبی حلب