اجلاس صبح دوره سوم نشست های کمیته بررسی قانون اساسی در مقر سازمان ملل متحد در ژنو با شرکت هیات ملی و هیات های دیگر شروع شد

ژنو – سانا

اجلاس صبح دوره سوم نشست های کمیته بررسی قانون اساسی در مقر سازمان ملل متحد در ژنو با شرکت هیات ملی و هیات های دیگر شروع شد.

أحمد الكزبری رئیس هیات ملی به نشست های کمیته بررسی قانون اساسی در ژنو دیروز در یک کنفرانس مطبوعاتی بر ضرورت توافق بر سر اصول ملی که مهمترین آنها احترام به حاکمیت ملی و وحدت و استقلال سوریه است، قبل از پرداختن به اصول قانون اساسی تاکید کرد.