عــاجــل شنیدن صدای انفجار در الریاض در عربستان سعودی

اتمام مرمت بازار باستانی “الخابیه” در حلب قدیمی