اولین سفر قطار حامل غلات از بندر طرطوس به سیلوهای سبینه در ریف دمشق