نتایج آزمون دیپلم سال تحصیلی 2019-2020 اعلام شد.. موفقیت 71.78 درصد دانش آموزان رشته علمی و 60.21 درصد دانش آموزان رشته ادبی

نتایج آزمون دیپلم سال تحصیلی 2019-2020 اعلام شد.. موفقیت 71.78 درصد دانش آموزان رشته علمی و 60.21 درصد دانش آموزان رشته ادبی