سه انفجار در شهر حلوان مصر

قاهره – سانا

سه انفجار در برابر ايستگاه متروي شهر حلوان مصر روي داد

حمایت مدنی به بوابه اهرام گفت که یک خبر درباره شنیدن صدای انفجار در خیابان رایل و شرکت مخابرات و بانک بارکیز در شهر حلون دریافت کرد .

هنوز گزارشهای درباره خسارات مادی و جانی دریافت نشده اند .

 

محمد ب.