اعتراض اهالی روستای ذبانه در حسکه به اقدامات امریکا و ترکیه علیه سوریه

حسکه-سانا

اهالی روستای ذبانه در منطقه قامشلی در اعتراض به اشغالگر ترکیه و آمریکا و اعمال تحریم اقتصادی آمریکایی علیه سوریه از جمله آنچه موسوم به “قانون قیصر” دست به تظاهرات زدند.

شعارهایی در  محکومیت به اقدامات آمریکا در سوریه از جمله سرقت نفت سر دادند و خواستار خروج اشغالگر آمریکا و ترکیه که باعث ایجاد هرج و مرج در منطقه می شوند، گردیدند.

تظاهر کنندگان گفتند: آنچه موسوم به قانون قیصر به دلیل حمایت شهروندان از کشور و ارتش و پایبندی آنها، معیشت شهروندان را مورد هدف قرار می دهد و ملت سوریه مواضع خود را عوض نمی کند.

آنها افزودند:  حضور نیروهای ترکیه و آمریکا دلیل ایجاد هرج و مرج در منطقه می شود.