امضای توافق جامعی برای تقویت همکاری‌های نظامی و امنیتی میان سوریه و ایران

امضای توافق جامعی برای تقویت همکاری‌های نظامی و امنیتی میان سوریه و ایران