چشم انداز همکاری بین سوریه و چک

پراگ-سانا

وزیر امور خارجه چک تومس بیتر جتشک گفت این کشور سازوکار های جدیدی برای همکاری با سوریه ایجاد کرده که می تواند از طریق آن همکاری های مد نظر بین دو کشور فراهم کند.

وی تاکید کرد: این امر چشم انداز های ایجاد پروژه های مشترک جدید بین دو کشور می گشاید.

وی بیان داشت: این سازوکار  در بردارنده کمک های بشر دوستانه و توسعه ای می باشد و تسهیلات لازم در پیچیده ترین شرایط را ارائه می دهد.

در این راستا،وزارت خارجه جمهوری چک اعلام کرد بنا به این توافق برخی شرکت های چک به پروژه های انسانی و توسعه ای در سوریه پیوسته و افزود: اجرای این پروژه ها باعث تسهیل برقراری روابط تجاری میان سرمایه داران چکی و سوری می باشد.

ایهم حسون