خیابان موازاییک شده در شهبای سویدا .. علامت بارز وسط شهر

سويدا-سانا

خیابان موزاییکی در استان سویدا نمونه ای بارز از جاده های باستانی سنگی این استان محسوب می شود.

این خیابان دروازه باستانی شرقی را به منطقه باستانی کلیبه متصل می کند.

خیابان فوق الذکر نمادی برای تمدن های مختلف منطقه قلمداد می شود.

طول این خیابان بیش از 200 متر است و عرض آن 10 متر که در هر دو طرف آن فروشگاه های مختلف و منازل بخش شده است.

ایهم حسون