اقدامات دولت برای حمایت از صنعت داروسازی

دمشق – سانا

وزارت بهداشت از اتخاذ سری از اقدامات توسط دولت برای حمایت از صنعت داروسازی از جمله محاسبه عوارض گمرکی  اساس نرخ برابری رسمی بالغ بر/438/ لیر برای هر دلار خبر داد.

این وزارت در بیانیه ای در مورد صنعت داروسازی اعلام کرد: حجم چالش ها و ویرانی ها ناشی از تجاوز به سوریه و اقدامات تحمیلی غیرقانونی علیه بخش بهداشت و درمان برای کسی پنهان نیست.

وزارت بهداشت ادامه داد: دولت برای رفع این چالش ها سری از اقدامات را جهت حمایت از بخش داروسازی برای تحقق امنیت بهداشتی و دارویی از جمله حمایت مالی از مواد اولیه این صنعت بر اساس قیمت نرخ برابری متعلق به بانک های و شرکت های صرافی صادر شده توسط بانک مرکزی سوریه بالغ بر هفت صد لیر برای هر دلار اتخاذ کرده است.

وزارت بهداشت نیز در این بیانیه ای نیز به ادامه نظارت بر کارخانه های داروسازی برای پیگیری پایبندی این کارخانه ها به تولید داروها  اشاره کرد.

غ