کشف و ضبط مقادیر زیادی تسلیحات و مهمات به جا مانده از تروریست ها در منطقه جنوبی

کشف و ضبط مقادیر زیادی تسلیحات و مهمات به جا مانده از تروریست ها در منطقه جنوبی