ایست ارتش در منطقه تل تمر در حومه حسکه  مانع عبور کاروان نیروهای اشغالگر آمریکا شد و آن را مجبور به عقب نشینی کرد

ایست ارتش در منطقه تل تمر در حومه حسکه  مانع عبور کاروان نیروهای اشغالگر آمریکا شد و آن را مجبور به عقب نشینی کرد