تصاویر مسیر رودخانه عاصی در شهر حما

شاهد أيضاً

برگزاری ماراتن (با هم راه برویم و با سرطان مقابله کنیم) از ورزشگاه الجلاء به سمت میدان امویین در دمشق